Säännöt

VUOKSENLAAKSON TEKNILLINEN SEURA RY:n säännöt

Hyväksytty seuran yleisessä kokouksessa 8.4.1943, muutettu § v. 1952, § 17 v. 1965, § 1, 15 ja 17 v. 1974, muutettu 8.6.2016, § 1, 4, 13, 15, 17 ja 18 osalta
2. käsittely 31.8.2016, PRH:n hyväksyntä 27.10.2016.

Yhdistyksen nimi ja tarkoitus

1 §  Yhdistyksen nimi on Vuoksenlaakson Teknillinen Seura ry. ja sen kotipaikka on Imatran kaupunki.

2 §  Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken sekä Vuoksenlaakson henkisen ja taloudellisen elämän kohottajana.

3 §  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia ja retkeilyjä sekä edistää toimintaansa muillakin samantapaisilla keinoilla.

4 §  Toiminnassaan tarvittavat varat yhdistys saa kantamalla jäseniltään jäsenmaksuja, vastaanottamalla lahjoituksia ja testamentteja sekä pääomatuotoista. Yhdistys voi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

5 §  Jäseniksi hyväksytään etupäässä teknillisen sivistyksen saaneita henkilöitä, mutta myös muita johtokunnan kelpoisiksi katsomia henkilöitä. Yhdistyksen kokouksissa ovat kaikki jäsenet äänioikeutettuja, mutta vaalikelpoisia ovat ainoastaan insinöörit tai vastaavassa asemassa olevat. Jäseneksi otosta päättää johtokunta kahden yhdistyksen jäsenen suosituksen perusteella.

6 §  Ulkojäseneksi voidaan edellisessä §:ssä mainituilla perusteilla hyväksyä myös Vuoksenlaakson ulkopuolella asuvia henkilöitä. Ulkojäsenillä on samat oikeudet kuin muillakin jäsenillä, paitsi että he eivät ole vaalikelpoisia.

7 §  Kannattavaksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä myös yksityishenkilöitä, yhteisöjä ja rekisteröityjä yhdistyksiä.

8 §  Yhdistyksen vuosikokous voi johtokunnan ehdotuksesta kutsua kunniajäsenekseen ansioituneita henkilöitä.

9 §  Johtokunta voi kutsua vieraita yhdistyksen kokouksiin.

10 § Yhdistykseen liittyessään jäsen sitoutuu mahdolliseen eroamiseensa saakka suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun.

11 § Jäsenen erottamisesta päättää johtokunta.

Johtokunta

12 § Yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka toimivat myös johtokunnan puheenjohtajina, valitsee vuosikokous. Yhdistyksen asioita hoitaa hallituksena johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksen, vuodeksi kerrallaan, päättämä jäsenmäärä, vähintään 6, enintään 20 jäsentä. Jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa, alussa arvan mukaan ja sen jälkeen vuosittain. Johtokunta valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarpeelliset virkailijat. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Nimenkirjoitus

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja.

Toimikuntien vaalit

14 § Toimintansa edistämiseksi yhdistys voi valita pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia, joille johtokunta vahvistaa ohjesäännöt. Johtokunta vahvistaa yhdistyksen toiminnassa muutenkin tarvittavat ohjesäännöt.

Tilien päättäminen, Yhdistyksen kokoukset

15 § Yhdistyksen tilit päätetään tilivuosittain 1.1. - 31.12. ja ne on jätettävä yhdistyksen valitsemille toiminnantarkastajille hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee kahden (2) viikon kuluessa tilien haltuunsa saamisesta suorittaa tilien tarkastus ja antaa siitä kirjallinen lausunto.

16 § Yhdistys kokoontuu johtokunnan kutsusta tarpeen vaatiessa. Kokouksessa laadittu pöytäkirja luetaan ja vahvistetaan yleensä seuraavassa kokouksessa tai valitaan tarkastusta suorittamaan pöytäkirjan tarkastajat. Kiireellisissä tapauksissa voidaan päätös ja pöytäkirja kyseelliseltä osalta tarkistaa samassa kokouksessa. Kokouskutsussa on yleensä mainittava tärkeimmät käsiteltäviksi tulevat asiat.

17 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi - maaliskuussa johtokunnan määräämänä päivänä ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

  • Esitetään johtokunnan laatima toiminta- ja tilikertomus sekä toiminnantarkastajain lausunto.
  • Päätetään tilien vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille, tai muusta toimenpiteestä, johon vuosi- ja tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto saattavat antaa aihetta.
  • Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimintavuodeksi näiden sääntöjen 12 §:n määräämissä rajoissa.
  • Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
  • Valitaan jäsenet erovuorossa olevien johtokunnan jäsenten tilalle.
  • Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
  • Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja johtokunnan esittämät asiat.

18 § Vuosikokouksesta on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta joko julkaisemalla kokouskutsu jossakin paikkakunnan lehdessä tai toimittamalla kutsu kirjallisesti jokaiselle jäsenelle tai sähköisesti. Muista kokouksista tiedotetaan yhdistyksen jäsenille samalla tavalla, mutta vähintään 3 päivää ennen kokousta.

19 § Asia, jonka jäsen haluaa esittää vuosikokouksen käsiteltäväksi, on kirjallisesti jätettävä johtokunnalle vähintään kuukautta ennen kokousta. Tarpeen vaatiessa johtokunta kutsuu koolle ylimääräisen kokouksen. Niin on tehtävä myös silloin, jos 20 yhdistyksen jäsentä sitä nimetyn asian käsittelemistä varten kirjallisesti vaatii.

Sääntömuutokset ja yhdistyksen purkautuminen

20 §  Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

Sääntöjen muuttamisesta on päätös tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliaika on vähintään yksi kuukausi. Kokouskutsussa, joka on tehtävä kuten vuosikokouksesta pykälässä 18 on määrätty, on mainittava, että käsiteltäväksi tulee kysymys sääntöjen muuttamisesta.

21 § Jos yhdistys lopettaa toimintansa on sen omaisuus käytettävä lähinnä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla.

Toiminnan lopettamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä, vähintään 1 kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa 4/5 määräenemmistöllä ja on tällöin käsiteltäväksi tuleva asia kokouskutsussa mainittava. Kokouskutsu on suoritettava edellisen pykälän määräämällä tavalla.

Johtokunnan puolesta sähköiseen muotoon.

Imatra 8.6.2016 ja 27.10.2016

Seppo Hintsanen
Taloudenhoitaja / sihteeri