VUOKSENLAAKSON TEKNILLINEN SEURA RY. SÄÄNNÖT

Hyväksytty seuran yleisessä kokouksessa 8.4.1943, muutettu § v. 1952, § 17 v.

1965, § 1, 15 ja 17 v. 1974, muutettu 8.6.2016, § 1, 4, 13, 15, 17 ja 18 osalta

2. käsittely 31.8.2016, PRH:n hyväksyntä 27.10.2016.

Yhdistyksen nimi ja tarkoitus

1 §                 Yhdistyksen nimi on Vuoksenlaakson Teknillinen Seura ry.

                      ja sen kotipaikka on Imatran kaupunki.

2 §                 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken sekä

                      Vuoksenlaakson henkisen ja taloudellisen elämän kohottajana.

3 §                 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, esitelmä- ja

                       juhlatilaisuuksia ja retkeilyjä sekä edistää toimintaansa muillakin

                       samantapaisilla keinoilla.

4 §                 Toiminnassaan tarvittavat varat yhdistys saa kantamalla jäseniltään

                       jäsenmaksuja, vastaanottamalla lahjoituksia ja testamentteja sekä

                       pääomatuotoista. Yhdistys voi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

5 §                 Jäseniksi hyväksytään etupäässä teknillisen sivistyksen saaneita henkilöitä,

                       mutta myös muita johtokunnan kelpoisiksi katsomia henkilöitä.

                       Yhdistyksen kokouksissa ovat kaikki jäsenet äänioikeutettuja, mutta vaalikelpoisia ovat   

                        ainoastaan insinöörit tai vastaavassa asemassa olevat. Jäseneksi otosta päättää

                        johtokunta kahden yhdistyksen jäsenen suosituksen perusteella.

6 §                 Ulkojäseneksi voidaan edellisessä §:ssä mainituilla perusteilla hyväksyä myös

                       Vuoksenlaakson ulkopuolella asuvia henkilöitä. Ulkojäsenillä on samat

                       oikeudet kuin muillakin jäsenillä, paitsi että he eivät ole vaalikelpoisia.

7 §                  Kannattavaksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä myös yksityishenkilöitä,

                        yhteisöjä ja rekisteröityjä yhdistyksiä.

8 §                Yhdistyksen vuosikokous voi johtokunnan ehdotuksesta kutsua

                      kunniajäsenekseen ansioituneita henkilöitä.

9 §                 Johtokunta voi kutsua vieraita yhdistyksen kokouksiin.

10 §               Yhdistykseen liittyessään jäsen sitoutuu mahdolliseen eroamiseensa saakka

                       suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun.

11 §               Jäsenen erottamisesta päättää johtokunta.

Johtokunta

12 §               Yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka toimivat myös

                       johtokunnan puheenjohtajina, valitsee vuosikokous. Yhdistyksen asioita

                       hoitaa hallituksena johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksen, vuodeksi

                       kerrallaan, päättämä jäsenmäärä, vähintään 6, enintään 20 jäsentä. Jäsenistä

                       on vuosittain puolet erovuorossa, alussa arvan mukaan ja sen jälkeen

                       vuosittain. Johtokunta valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarpeelliset virkailijat.

                       Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa

                       varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun yli puolet sen

                       jäsenistä on saapuvilla.

Nimenkirjoitus

13 §               Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja.

Toimikuntien vaalit

14 §               Toimintansa edistämiseksi yhdistys voi valita pysyviä tai tilapäisiä

                       toimikuntia, joille johtokunta vahvistaa ohjesäännöt. Johtokunta vahvistaa

                       yhdistyksen toiminnassa muutenkin tarvittavat ohjesäännöt.

Tilien päättäminen. Yhdistyksen kokoukset

15 §               Yhdistyksen tilit päätetään tilivuosittain 1.1. - 31.12. ja ne on jätettävä

                       yhdistyksen valitsemille toiminnantarkastajille hyvissä ajoin ennen

                       vuosikokousta.

                       Toiminnantarkastajien tulee kahden (2) viikon kuluessa tilien haltuunsa

                       saamisesta suorittaa tilien tarkastus ja antaa siitä kirjallinen lausunto.

 

16 §               Yhdistys kokoontuu johtokunnan kutsusta tarpeen vaatiessa. Kokouksessa

                       laadittu pöytäkirja luetaan ja vahvistetaan yleensä seuraavassa kokouksessa

                       tai valitaan tarkastusta suorittamaan pöytäkirjan tarkastajat. Kiireellisissä

                       tapauksissa voidaan päätös ja pöytäkirja kyseelliseltä osalta tarkistaa samassa

                       kokouksessa.

                       Kokouskutsussa on yleensä mainittava tärkeimmät käsiteltäviksi tulevat asiat.

17 §                Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi - maaliskuussa johtokunnan

                       määräämänä päivänä ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

 1. Esitetään johtokunnan laatima toiminta- ja tilikertomus sekä toiminnantarkastajain lausunto.

 2. Päätetään tilien vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille, tai muusta toimenpiteestä, johon vuosi- ja tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto saattavat antaa aihetta.

 3. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimintavuodeksi näiden sääntöjen 12 §:n määräämissä rajoissa.

 4. Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

 5. Valitaan jäsenet erovuorossa olevien johtokunnan jäsenten tilalle.

 6. Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.

 7. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.

 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja johtokunnan esittämät asiat.

   

  18 §               Vuosikokouksesta on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta joko

  julkaisemalla kokouskutsu jossakin paikkakunnan lehdessä tai toimittamalla

  kutsu kirjallisesti jokaiselle jäsenelle tai sähköisesti. Muista kokouksista

  tiedotetaan yhdistyksen jäsenille samalla tavalla, mutta vähintään 3 päivää

  ennen kokousta.

   

  19 §               Asia, jonka jäsen haluaa esittää vuosikokouksen käsiteltäväksi, on kirjallisesti

  jätettävä johtokunnalle vähintään kuukautta ennen kokousta.

  Tarpeen vaatiessa johtokunta kutsuu koolle ylimääräisen kokouksen. Niin on

  tehtävä myös silloin, jos 20 yhdistyksen jäsentä sitä nimetyn asian

  käsittelemistä varten kirjallisesti vaatii.

Sääntömuutokset ja yhdistyksen purkautuminen

 

20 §     Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos vähintään ¾ äänestyksessä

             annetuista äänistä sitä kannattaa.

             Sääntöjen muuttamisesta on päätös tehtävä kahdessa peräkkäisessä

              kokouksessa, joiden väliaika on vähintään yksi kuukausi. Kokouskutsussa,

              joka on tehtävä kuten vuosikokouksesta pykälässä 18 on määrätty, on

              mainittava, että käsiteltäväksi tulee kysymys sääntöjen muuttamisesta.

 

21 §       Jos yhdistys lopettaa toimintansa on sen omaisuus käytettävä lähinnä

               yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla.

               Toiminnan lopettamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä,

               vähintään 1 kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa 4/5

               määräenemmistöllä ja on tällöin käsiteltäväksi tuleva asia kokouskutsussa

               mainittava. Kokouskutsu on suoritettava edellisen pykälän määräämällä

               tavalla.

 

                      Johtokunnan puolesta sähköiseen muotoon.

                      Imatra 8.6.2016 ja 27.10..2016

Seppo Hintsanen

                      Taloudenhoitaja / sihteeri